RODO

Przetwarzanie danych osobowych


W związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego również jako „RODO”, „ORODO” lub „GDPR”, pragniemy poinformować, iż administratorem danych osobowych, które dotyczą Państwa lub osoby trzeciej, zamieszczonych w kierowanej do nas wiadomości i wysłanej przy wykorzystaniu niniejszej strony internetowej, w zależności od podmiotu realizującego Państwa zapytanie, jest CBT S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 27 , 00-867 Warszawa, Polska (zwana dalej również „Administratorem”).

Informujemy, iż Administrator powołał stanowisko Inspektora Ochrony Danych, do którego mogą Państwo kierować ewentualne zapytania dotyczące celu oraz zakresu przetwarzanych danych osobowych. Aktualne informacje na temat osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz jej dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Administratora w części dedykowanej ochronie danych osobowych lub polityce prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania otrzymanych danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na skierowaną przez Państwa korespondencję. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby, które zostały do tego upoważnione przez Administratora, podmioty, którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych w celu realizacji jego obowiązków, o ile ma to zastosowanie, a także zarząd Administratora. Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów mających swoje siedziby w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody przez Państwa lub przez osobę trzecią, której dane dotyczą, o ile ma to zastosowanie.

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu na zautomatyzowane podejmowanie decyzji, o ile ma to zastosowanie. Wysyłając dane osobowe przy wykorzystaniu niniejszej strony internetowej potwierdzają Państwo wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez Administratora tak przekazanych danych osobowych, a także oświadczają i zapewniają, iż zapoznali się z powyższą informacją, rozumieją jej treść oraz są świadomi przysługujących im praw. Jednocześnie zapewniają Państwo Administratora o posiadaniu stosownych w tym zakresie pełnomocnictw, w przypadku gdy przekazane do nas dane osobowe dotyczą osoby trzeciej.